dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning gäller GN Chocolates och förverkligandet av elektroniska tjänster.

I den här dataskyddsbeskrivningen går vi igenom varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är vid behandlingen av dina personuppgifter då du besöker våra webbsidor, vid kontakttagande och användning av våra produkter.

Vi respekterar ditt integritetsskydd och förbinder oss att skydda personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

Denna dataskyddsbeskrivning är senast uppdaterad 6.11.2020.

Maxmo Hembageri Ab/GN Chocolates (nedan ”vi”, ”oss” eller ”GN Chocolates”)
FO-nummer: 2340560-9
Kvimovägen 224
66640 Maxmo, Finland
Telefon: 050 336 0855
E-post: info@chocolat.fi

Som den personuppgiftsansvariges kontaktperson fungerar Gunilla Norrlin (info@chocolat.fi).

GN Chocolates kundregister (nedan ”Register”).

 

Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter i vårt Register endast för de ändamål som vi har definierat på förhand och vi försäkrar oss alltid om att vi har en laglig grund för att spara och behandla personuppgifter.

Personuppgifterna i vårt Register används främst för att erbjuda produkter, kundkommunikation, affärsplanering och affärsutveckling, hantering, underhåll och utveckling av kundrelationer samt förbättring av användarupplevelser. Gällande förbättringen av användarupplevelser avses främst upprätthållandet och utvecklandet av hemsidorna i syfte att säkerställa fungerande hemsidor (mer information om cookies hittar du längre ner i dokumentet).

Behandling av personuppgifter sker med utgångspunkt i ditt samtycke, fullföljande av beställning och därmed ingånget avtal, iakttagande av lagstadgade skyldigheter (till exempel bokföring och beskattning) och våra berättigade intressen.

När det gäller marknadsföring av våra produkter eller annan information om vårt företag är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt berättigade intresse att främja vår verksamhet och vårda kundförhållanden.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse att vårda kundförhållanden och få nya kunder.

I samband med kontaktförfrågningar via exempelvis olika kanaler på sociala medier såsom Facebook och Instagram samt via e-post, textmeddelanden och kommunikationsverktyget WhatsApp förbinder vi oss att inte behandla några som helst känsliga uppgifter i olika kanaler på sociala medier.

När du, i egenskap av användare av olika kanaler på sociala medier, har godkänt användarvillkoren för respektive kanal och använder kanalen i fråga är du personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för den personliga information hos en registrerad användare av en eller flera kanaler på sociala medier och förbinder oss således inte heller att skydda sådan information.

Vi hämtar huvudsakligen in personuppgifter från dig själv. Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss eller ingår avtal med oss. Om du vill köpa eller använda våra produkter bör du ange nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal. Om du inte anger nödvändiga personuppgifter blir köp eller användning av våra produkter inte aktuellt.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter i vårt Register gällande de ändamål som avses i punkt 3 ovan:

 • namn;
 • adress;
 • leveransadress;
 • telefonnummer;
 • e-postadress;
 • språk;
 • faktureringsuppgifter;
 • transaktions- och köpuppgifter;
 • uppgifter som samlas in via cookies;
 • IP-adress eller andra teleidentifieringsuppgifter som erhållits via tjänsten;
 • adress till webbplats och andra allmänt tillgängliga klassificeringsuppgifter;
 • uppgifter om klagomål och begäran från registrerade och
 • samtycke (för elektronisk direkt marknadsföring).

 

En stor del av uppgifterna i vårt Register består av uppgifter som den registrerade själv lämnar ut via beställningar eller via e-post och dylikt i anslutning till kundrelationen.

Vänligen notera att det som avgör vilka personuppgifter som behandlas och omfattningen av denna behandling är din ställning, till exempel om du verkar i egenskap av kund eller besöker våra hemsidor.

Genom att använda denna hemsida godkänner du att vi får ställa cookies på din dator, pekplatta eller mobilenhet.

Cookies är små datafiler som lagras till din dator när du ansluter till en webbplats. Cookies känner igen din dator, pekplatta eller mobilenhet när du kommer till webbplatsen och på detta sätt förbättrar cookies webbplatsupplevelsen.

Vi på GN Chocolates använder ett system som använder cookies. Med hjälp av detta system kan vi till exempel se hur många som besöker våra hemsidor och på vilket sätt. Genom denna information kan vi i vår tur utveckla och effektivera hemsidorna.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna för din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies sänds till din dator, pekplatta eller mobilenhet. Alternativt kan du helt och hållet förhindra cookies.

I det fall att du förhindrar eller på annat sätt begränsar tillgången till cookies kan det hända att vissa funktioner på våra hemsidor inte fungerar korrekt.

Om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av registrerad kan du vända dig till info@chocolates.fi. Som utgångspunkt är det kostnadsfritt att utöva de rättigheter du har i egenskap av registrerad. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift om begäran är av repetitiv art eller uppenbart ogrundad eller oskälig.

Du kan påverka insamling och behandling av personuppgifter på olika sätt:

Kontroll, korrigering och avlägsnande av uppgifter

Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som har registrerats om honom eller henne. På den registrerades begäran korrigerar, avlägsnar eller kompletterar vi personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på behandlingens syfte.

Överföring av uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade kan begära att de personuppgifter han eller hon har angett kan överföras till honom eller henne själv eller en annan personuppgiftsansvarig genom att kontakta den adress som nämns i början av denna dataskyddsbeskrivning. En förutsättning är dock att det är fråga om uppgifter som ifrågavarande kund själv har angett och att de behandlas automatiskt på basen av samtycke eller avtal.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Den registrerade kan när som helst förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring genom att trycka på en länk som finns i slutet av elektroniska direktmarknadsföringsmeddelanden eller genom att kontakta den adress som nämns i början av denna dataskyddsbeskrivning.

Rätt att göra invändningar och begränsning av behandlingen

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. I sådana fall begränsas behandlingen under den tid som grunderna gällande invändningar mot behandlingen bedöms. Behandlingen kan också begränsas bland annat under den tid då personuppgifterna kontrolleras i det fall en kund bestrider personuppgifternas korrekthet.

Rätt att återta samtycke

Den registrerade kan när som helst återta sitt samtycke genom att kontakta den adress som anges i början av denna dataskyddsbeskrivning.

Rätt att framställa klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du och vi inledningsvis kan föra en dialog och att det finns möjlighet att reda ut saken. I Finland är dataombudsmannens byrå den övervakande myndigheten. Du kan givetvis också kontakta denna myndighet direkt.

Genom vidtagande av organisatoriska och tekniska åtgärder säkerställer vi att dina uppgifter är trygga till alla delar, skyddade från obehörig behandling och inte förstörs, raderas, ändras eller olovligen överförs.

Personer som behandlar personuppgifter omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Uppgifterna är samlade i databaser, vilka är skyddade av användarnamn och lösenord samt tekniskt skyddade av brandmur.

 

Dina uppgifter sparas så länge som de behövs för ändamålet för vilket de samlades in eller som lagen kräver. Det är således inte alltid möjligt att definiera lagringstiden på förhand.

Vi kan dock vara förpliktigade att bevara vissa av våra kunders personuppgifter för att iaktta bokföringslagen eller annan tvingande lagstiftning också efter att kund- eller användarförhållandet eller någon annan grund för behandling av personuppgifter upphört.

Eventuell överföring av dina personuppgifter till tredje parter grundar sig på skriftliga avtal som säkerställer att dina personuppgifter är skyddade. Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i enlighet med de lagliga skyldigheter som åläggs oss därtill.

Vi behandlar inte personuppgifter utanför EU/EES-området.

Förfrågningar som gäller denna dataskyddsbeskrivning kan sändas till den person som nämns i början av detta dokument.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768
E-post: tietosuoja@om.fi